VIZIJA

Mokykla, rodanti socialinį jautrumą, siekia tapti šiuolaikiška, saugi, atvira visiems intelekto sutrikimą turintiems asmenims.

MISIJA

Mokykla, gebanti darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje, sudaranti geras ugdymo(si) ir gyvenimo sąlygas, suteikianti visiems intelekto sutrikimą turintiems mokiniams prieinamą mokymą (si) pagal individualizuotas ugdymo programas.

STRATEGINIS 2017 M. MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAS

Kryptingai valdyti mokyklos veiklą, apibrėžti egzistuojančias problemas, įtraukti  mokyklos bendruomenę į aktualių problemų sprendimo procesą, efektyviai planuoti ir prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

1. Tikslas. Tobulinti mokyklos kultūrą, gerinti jos įvaizdį, stiprinti vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

 1. Rasti tinkamiausius mokyklos tradicijų puoselėjimo metodus ir būdus, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus.

 1. Ugdyti pilietinį sąmoningumą, atsakomybę, toleranciją.

 2. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenės nariams įgyti bendradarbiavimo, mokymosi, sutarimo su rajono, šalies ir užsienio šalių ugdymo institucijomis patirties.

2. Tikslas. Telkti klasės (mokyklos) bendruomenę holistiniam ir demokratiniam problemų sprendimui.

Uždaviniai:

 1. Modeliuoti ir vertinti klasės veiklos efektyvumą, reflektuoti jo kokybę.

 2. Tobulinti mokinių motyvacijos skatinimo sistemą.

 3. Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą, kompetencijos ugdymo proceso diferencijavimui ir individualizavimui.

 1. Vesti pamokas netradicinėse aplinkose.

 2. Skatinti bendruomenės pažinimą, siekiant efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, teikiant pagalbą mokiniams.

 1. Gerosios patirties sklaida.

3. Tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimui.

Uždaviniai:

 1. Kurti į mokinio ugdymosi kultūrą orientuotą saugią, turiningą, pasitikėjimą savimi skatinančios klasės/mokyklos aplinką.

 1. Aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose, gerinant mokinių užimtumą laisvalaikiu.

 2. Plėtoti naujas edukacines erdves integruotoms ugdomojo proceso tobulinimui.

 3. Naudoti išmaniausias technologijas ugdymo proceso kokybės gerinimui.

VERTYBĖS

Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą.

Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

LAUKIAMI REZULTATAI

 1. Užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas suteiks galimybę sėkmingam ugdymo proceso organizavimui.

 1. Gerės sąlygos mokyklos viešumui, atvirumui, veiksmingumui.
 2. Stiprinamas mokinių saugumo, socialinių įgūdžių, pasitikėjimo savimi lygis bei mokinių meniniai gebėjimai ir saviraiškos plėtotė.
 1. Įvertintos teikiamos švietimo paslaugos bei sąlygos gerins mokinių socialinę adaptaciją, naujų teigiamų vertybių susidarymą, specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto ir kt. negalės) asmenims profesinį orientavimą ir tęstinio ugdymo galimybes.